Profesionālās darbības kodekss

Biedrības „Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija"
profesionālās darbības kodekss (pilnveidotā redakcija)


APSTIPRINĀTS
ar 2016.gada 13.aprīļa biedru sapulces protokolu Nr.1.§4


Rīga, 2016


Preambula

Teritorijas attīstības plānošana ir joma, kur robežojas zinātne un māksla. Tā balstās uz izglītības un pieredzes ceļā iegūtām zināšanām un prasmēm. Respektējot to, ka teritorijas attīstības plānošanas filozofija, teorija un prakse gadu gaitā arvien attīstās, Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija (turpmāk - LTA) aizstāv arī tās pamatvērtības, kas jau ilgstoši tiek respektētas teritorijas attīstības plānošanas jomā līdzīgās organizācijās starptautiskajā sabiedrībā:

  • teritorijas attīstības plānotāji strādā sabiedrības labā;
  • teritorijas attīstības plānotāju profesionālā darbība aptver veselības, estētikas, taisnīguma un efektivitātes aspektus, ņemot vērā arī zemes un sabiedrības resursus;
  • teritorijas attīstības plānošana sniedz ieguldījumu dabas un kultūras vērtību saglabāšanā, veicina veselīgu kopienu attīstību un dzīves kvalitātes uzlabojumus.

LTA profesionālās darbības kodekss ir saistošas vadlīnijas asociācijas biedriem un ieteikumi citiem teritorijas attīstības plānošanas jomā nodarbinātajiem speciālistiem.

Apzinoties atbildību pret saviem klientiem, sabiedrību un nākošajām paaudzēm, LTA biedri rīkojas atbildīgi un atbilstoši ētikas normām. Savā profesionālajā darbībā LTA biedri apņemas respektēt šādas vērtības:

1.        cienīt nākošo paaudžu vajadzības. LTA biedri apzinās, ka viņu darbam ir kumulatīva un ilgtermiņa ietekme. Risinot īstermiņa vajadzības, LTA biedri ņem vērā cilvēku un pārējās dzīvās dabas nākotnes vajadzības;

2.        respektēt dabas vidi un kultūras mantojumu. LTA biedri apzinās sava darba ietekmi uz dabas vidi un kultūras mantojumu. Savā darbā tie līdzsvaro šo vērtību aizsardzības un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības intereses;

3.        ņemt vērā un pozitīvi reaģēt uz nenoteiktības faktoru. LTA biedri uzskata, ka nākotne ilgtermiņā nav paredzama, tāpēc viņi attīstīta pielāgojamus un elastīgus risinājumus;

4.        respektēt daudzveidību. LTA biedri respektē un aizsargā vērtību, kultūras, ekonomikas, ekosistēmu un būvētās vides daudzveidību;

5.        līdzsvarot sabiedrības un indivīda vajadzības. LTA biedri piedāvā risinājumus, kuros rasts līdzsvars starp sabiedrības un indivīdu interesēm;

6.        veicināt sabiedrības līdzdalību. LTA biedri atbalsta un veido jēgpilnu sabiedrības līdzdalību plānošanas procesā un ņem vērā to, ka ir jāizprot un jāspēj kompensēt arī to sabiedrības daļu vajadzības, kuru intereses plānošanas procesā ir nepietiekoši pārstāvētas;

7.        respektēt vērtības un vēstīt par tām. LTA biedri pieņem šīs vērtības kā vadlīnijas savā ikdienas darbā un apņemas skaidrot to nozīmi saviem klientiem, kolēģiem un sabiedrībai kopumā.


Profesionālās darbības kodekss

1.      Atbildība pret sabiedrību

LTA biedru primārā atbildība ir izprast sabiedrības intereses un kalpot tām. Lai to veiktu, ir nepieciešams lietot plānošanas teorijas un paņēmienus, kas veicina un strukturē diskusiju, stimulē viedokļu apmaiņu un stiprina izpratni. Tādēļ LTA biedrs savā profesionālajā darbībā:

1.1.     strādā integrēti (visaptveroši) un profesionāli;

1.2.     strādā, respektējot sabiedrības daudzveidību, vajadzības, vērtības, vēlmes un veicina diskusiju par tām;

1.3.     sniedz lēmumu pieņēmējiem un sabiedrības locekļiem pilnīgu, skaidru un precīzu informāciju par plānošanas jautājumiem, vienlaicīgi apzinoties klienta tiesības uz konfidencialitāti;

1.4.     atzīst plānošanas lēmumu starpdisciplināro raksturu un to ietekmi uz cilvēkiem, vidi un plašākām sabiedrības interesēm;

1.5.     rada iespējas jēgpilnai visu ieinteresēto pušu līdzdalībai plānošanas procesā.

2.      Atbildība pret klientu

LTA biedri nodrošina cītīgu, radošu, neatkarīgu un kompetentu darba izpildi, strādājot klienta vai darba devēja interesēs. Tādēļ LTA biedrs savā profesionālajā darbībā:

2.1.     sniedz neatkarīgu profesionālu viedokli klientiem (darba devējiem), sabiedrībai un tiesu instancēm;

2.2.     neveic darbus, kas pārsniedz viņa profesionālo kompetenci;

2.3.     neizturas nevērīgi pret plānošanas pakalpojumiem, kurus ir apņēmies sniegt;

2.4.     respektē klienta (darba devēja) vērtības un intereses veicamā darba ietvaros, ja vien tās nenonāks pretrunā ar citiem šī kodeksa aspektiem;

2.5.     respektē klienta (darba devēja) tiesības uz konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas iegūta profesionālās sadarbības ietvaros, ja vien šīs tiesības nenonāks pretrunā ar citiem šī kodeksa aspektiem;

2.6.     savlaicīgi informē klientu (darba devēju) gadījumā, ja tā intereses vai rīcība nonāks pretrunā ar vērtībām vai darbībām, kas noteiktas šajā kodeksā;

2.7.     savlaicīgi un atklāti informē klientu (darba devēju) par iespējamo interešu konfliktu, kas var rasties biedra privāto vai profesionālo aktivitāšu dēļ;

2.8.     informē iesaistītās puses un sniedz profesionālus priekšlikumus situācijās, kas var negatīvi ietekmēt sabiedrības intereses;

2.9.     nepieņem un nepiedāvā nekādus finansiālus vai cita veida stimulus, ieskaitot potenciālu nodarbinātību, ja var izrādīties, ka piedāvājuma mērķis ir ietekmēt biedra profesionālo darbību;

2.10. kā publiskas institūcijas darbinieks nesniedz profesionālu plānošanas padomu par atlīdzību privātam klientam vai darba devējam šīs publiskās institūcijas jurisdikcijā, ja vien nav saņemta rakstveida atļauja no attiecīgās institūcijas vadītāja;

2.11. potenciālu interešu konfliktu gadījumos kā publiskas institūcijas konsultants līguma laikā ar šo institūciju nesniedz profesionālu plānošanas padomu par atlīdzību citām šīs institūcijas jurisdikcijā esošajām personām, ja vien nav saņemta rakstveida atļauja no attiecīgās institūcijas;

2.12. kā publiskas institūcijas apmaksāts darbinieks vai konsultants ne tieši, ne netieši nekonsultē institūciju par paša iesniegta vai tieši interesējoša jebkāda veida projekta vai pieteikuma akceptēšanu vai noraidīšanu; taču biedrs drīkst prezentēt šo projektu vai pieteikumu.

3.      Atbildība pret profesiju un citiem LTA biedriem

Teritorijas  attīstības plānotāja profesijas, kā arī LTA vitalitāte un uzticamība atspoguļo LTA kvalitāti. Lai attīstītu profesiju, biedriem ir jāuztur augsti profesionālās kompetences un rīcības standarti, kas jāsaglabā arī attiecībās ar citiem LTA biedriem. Tādēļ LTA biedrs savā profesionālajā darbībā:

3.1.     paaugstina savu profesionālo kompetenci visā darbības laikā;

3.2.     kolēģu vidū uztur veselīgu un konstruktīvu kriticismu par plānošanas teoriju un praksi, un dalās ar pieredzes un pētniecības rezultātiem teritorijas attīstības plānošanas jomā;

3.3.     sniedz ieguldījumu plānošanas studentu, LTA biedru un citu kolēģu profesionālajā izglītībā, konsultēšanā un attīstībā;

3.4.     nepieļauj necienīgas vai diskutablas rīcības, kas var raisīt šaubas par LTA biedra profesionālo kompetenci, vai var radīt negatīvas sekas profesijai kopumā;

3.5.     nodrošina, ka reklāmas aktivitātes godīgi un precīzi atspoguļo piedāvāto ekspertīzi un prasmes;

3.6.     korekti pārstāv savu un savu kolēģu profesionālo kvalifikāciju un piederību organizācijai, izglītību un pieredzi;

3.7.     reklamē profesionālos plānošanas pakalpojumus tā, lai palielinātu uzticēšanos profesijai kopumā;

3.8.     attiecas pret citiem LTA biedriem un kolēģiem godīgi un korekti, neaizskarot viņu profesionālo reputāciju;

3.9.     vērtējot cita LTA biedra darbu, ir objektīvs un godīgs, izvairoties no nepamatoti negatīvas vai vispārīgas kritikas par šī biedra kompetenci, rīcību vai sniegtajiem padomiem;

3.10. nemēģina aizstāt citu LTA biedru, ja viņam ir zināms, ka ir jau veikti konkrēti soļi šī biedra nodarbināšanai;

3.11. ne tieši, ne netieši nediskriminē nevienu personu viņa rases, nacionālās vai etniskās izcelsmes, reliģijas, dzimuma, vecuma vai invaliditātes dēļ attiecībā uz pieņemšanu darbā, darba apstākļiem, apmācību, paaugstināšanu vai pazemināšanu amatā;

3.12. neveic publiskus paziņojumus LTA biedru vārdā bez atbilstoša pilnvarojuma;

3.13. atsaucas uz jebkuru pamatotu LTA lūgumu pēc informācijas vai sadarbības ar biedru, lai virzītos uz LTA mērķu sasniegšanu.


Andis Kublačovs                                                                                 Valdes priekšsēdētājs


 

Notikumi

Maijs
POTCPSSv
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Ask.fm

Galerija

Seminārs Valkā 25.05.2010.
 
© 2010 Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija
Kontakti: Mazā pils iela 1, Riga, LV-1050
E-pasts: planotaji@lv-planotaji.lv
Izstrāde: ZMP