Statūti

Reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2006.gada 23.janvārī
ar Nr. 40008012864

 

Biedrības „Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija"
STATŪTI (pilnveidotā redakcija)


Statūtu pilnveidotā redakcija

APSTIPRINĀTA

ar 2016.gada 13.aprīļa biedru sapulces protokolu Nr.1.§3


Rīga, 2016

1.  nodaļa. Biedrības nosaukums


1.1.  Biedrības nosaukums ir „Biedrības „Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija" (turpmāk tekstā - Biedrība).

 

2.  nodaļa.  Biedrības mērķi

2.1.  Biedrības mērķi ir:

2.1.1. vienot teritorijas attīstības plānošanas jomā praktizējošos speciālistus;

2.1.2. popularizēt sabiedrībā teritorijas attīstības plānošanu un šī darba rezultātus;

2.1.3. piedalīties teritorijas attīstības plānošanu reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē, kā arī veicināt un ierosināt nepieciešamās izmaiņas esošajos teritorijas plānošanu reglamentējošos normatīvos aktos;

2.1.4. veicināt pieredzes apmaiņu, kā arī papildināt un bagātināt savu biedru zināšanas un profesionālo izaugsmi teritorijas attīstības plānošanas jomā;

2.1.5. sadarboties ar citām saskarīgu nozaru organizācijām Latvijā un ārvalstīs;

2.1.6. savas kompetences ietvaros aizstāvēt savus biedrus to profesionālajā darbībā attiecībās ar darba devējiem, pasūtītājiem, valsts, pašvaldību un citām institūcijām;

2.1.7. veicināt teritorijas attīstības plānošanas dokumentu kvalitātes uzlabošanu, kā arī sniegt profesionālus atzinumus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.


3.  nodaļa. Biedrības darbības termiņš

3.1.  Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.


4.  nodaļa. Biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1.  Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kas atbalsta Biedrības mērķus, iesniedzot brīvas formas rakstisku iesniegumu Biedrības valdei. Nepieciešamības gadījumā Biedrības valde drīkst noteikt iesnieguma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu.

4.2.  Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja iesniegums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā četru nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3.  Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā gadu pēc lūguma noraidījuma.

4.4.  Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5.  Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav maksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda sapulces un (vai) valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;

4.5.5. biedrs neievēro Biedrības Profesionālās darbības kodeksu.

4.6.  Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata, uzaicinot izslēdzamo biedru (izņemot Statūtu 4.5.1. pārkāpuma gadījumā) un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.


5.  nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1.  Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā , iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2.  Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. ievērot Biedrības Profesionālās darbības kodeksu;

5.2.3. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.4. ar savu aktīvu darbību atbalstīt un veicināt Biedrības mērķu sasniegšanu.

5.3.  saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.


6.  nodaļa. Biedrības struktūrvienības

6.1.  Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2.  Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.


7.  nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1.  Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2.  Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai pilnvarojot citu biedru.

7.3.  Biedru sapulce jāsasauc vismaz vienu reizi gadā.

7.4.  Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5.  Biedru sapulce tiek izziņota, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram uzaicinājumu.

7.6.  Tikai Biedru sapulce var:

7.6.1. ievēlēt Biedrības valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus;

7.6.2. ievēlēt Biedrības revīzijas institūcijas locekļus;

7.6.3. pieņemt lēmumu par Biedrības statūtu grozījumiem;

7.6.4. pieņemt lēmumu par biedrības darbības izbeigšanu;

7.6.5. apstiprināt Biedrības budžetu.

7.7.  Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.8.  Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.9.  Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem vai Biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.


8.  nodaļa. Izpildinstitūcija

8.1.  Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kuru ievēl biedru sapulce uz diviem gadiem un kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.

8.2.  Valdes darbu organizē valdes priekšsēdētājs.

8.3.  Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4.  Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi. Katram valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Biedrību kopā ar vēl vienu valdes locekli.

8.5.  Valdes locekļi var saņemt atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu.

8.6.  Par savu darbu valde ir atbildīga un atskaitās biedru sapulcei.

8.7.  Valdei ir tiesības samazināt biedru naudu atsevišķiem biedriem (fiziskām personām).

 


 

9.  nodaļa. Revidents

9.1.  Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz diviem gadiem.

9.2.  Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3.  Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.


10.    nodaļa. Biedru nauda

10.1.        Biedrības biedriem biedru naudu jāsamaksā līdz tekošā gada 1. jūlijam.

10.2.        Fiziskām personām biedru nauda sastāda EUR 30.- (trīsdesmit eiro, 00 centi) gadā.

10.3.        Valdes locekļi ir atbrīvoti no obligātās biedru naudas maksas.Andis Kublačovs                                                                     Valdes priekšsēdētājs


 

Notikumi

Maijs
POTCPSSv
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Ask.fm

Galerija

Plānotāju darba plenērs Jelgavā - priekšlikumi Hercoga Jēkaba laukuma rekonstrukcijai 12.11.2010.
 
© 2010 Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija
Kontakti: Mazā pils iela 1, Riga, LV-1050
E-pasts: planotaji@lv-planotaji.lv
Izstrāde: ZMP